BESLISSING. mede te deelen dat een plan van vier blok I icen van vier woningen in gunstige over weging zal worden genomen wanneer in het plan tevens rekening wordt gehouden met een afwisselende rooilijn. Hieromtrent het advies in winnen der commissie 0»W. nk te deII' overwegende, dat het ingezonden plan van van eenb woningen te bouwen op een terrein aan qle n aan de|Uurg. Grothestraat kan worden aangemerkt als een te intensieve bebouwing van het ierrein; dat de architectuur van het plan te eenbn- nale slecht^ is te noemen, om reden dat [verschillende raam- en erkervormen de ge vel zeer onru#stig maken. dat mitsdien het uiterlijk van het ge itouw zooveel op zich zelf als in verband net de omgeving uit een aesthetisch oog- |punt aanstoot geeft. Gelet op art. der Woningwet alsmede op art.50 der gemeentelijke bouwverordening 3esluiten Het plan voor den bouw van acht woningerji aooals dat voor het bekomen der vereischl; bouwvergunning is ingezonden niet goed te keuren en de gevraagde vergunning te wei- [geren. verzoeke* Je vergunningen worden verleend, overeen de noodij^komstig de besluiten hiernevens als bij lage gevoegd en geboekt onder de nrs: 1/35U. 1/352, 1/353. 2/144. ;eur 0.7. ;ing tot straatverl met den het voor- erleenen I 1 de gemaal ,n de Seraf 1 onderhoii het GeldeJ kt zal 'n| 2 Oct.191 ift besli| wanneer »ordt besloten. haar aanleiding van de gestelde vraag, 'ordt besloten aan de Ged.Staten onder verwijzing naar het dezerzijds dd. 3[üc't» L92Ö,le afd .no.2-1-144 aan het College [gericht schrijven, mede te deelen, dat en W. voornemens zijn den Raad voor-r stellen te doen tot het verleenen van bij lragen in de kosten van bevaarbaarmaking ;n onderhoud der rivier de ïïem, met ver doek te willen berichten de hoegrootheid van deze beide bijdragen door Soest over [eenkomstig de voorgestelde regeling ver schuldigd. '/bho. v- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Z.0.0. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 176