4 ~/k. en gehad a.n We ede ls onder- angs de at de f s tand eel met gs door t( raagd ne; taande e is de meent r van het illen doei ng der der meer- BESLISSING. je vergadering is van meening dat niet tot ruiling der perceelen kan worden over begaan, doch wen3Cht wel het verzoek te richten om huur der garage behoudens goedkeuring van den raad en lied.Staten. jesloten wordt de heer velLeman een schr Ven te richten, waarin wordt medegedeeld dat het College geen vrijmoedigheid heeft den naad voorstellen tot perceelsruiling te doen. -Jat het College echter gaarne de beschikking wenscht over het koetshuis voor stalling van ziekenauto en politie auto en daarom verzoekt dit gebouw te mog huren. Voorts zal de eigenaar worden ver docht maatregelen te willen nemen tot op heffing van in den raad gerichte bezwaren legen het uitgroeien van de beukenheg langs de Spoorstraat, zulks ten einde of- ficieele maatregelen tegen de overtreding der Alg«Pol.Verordening te vermijden. en A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ij- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 178