ZL fau fa x yir /fa 6 E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. JM 3T Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. V~ frf "i ly I - Ó~~/fa^<X faZïa~*é^to*.&6 S''*0t, faféjs/tyznr* 2fa&? éXÏCif <?6*e. -Zé -^ÉeéOaÓf** /sy/u" {ïcs-wZ#* ■XZ^V-<(4 fafaS'.z <~fa<ï&/-z 2<té>fazf y \<Pa tZfatn ^£-c- Cfa/> /^^^r-rrt y^Z ^fa* SLtZ**~ SË^ÜS& y fafa^tax t/T -Zé 4c&tJ?. I \JZg&<s/ üu*<*fa. fafottZ'*~y faZ KX** JU^ t Sf '//Z: '024^iX>»-«--^>**-> 2/^faCéf ^ddtAstZ^y tfaZ(-€yz^cat^ élSZ^faU** fa S -i**? 2&<^Ó>Z<L&**^S tfafa^fa '&g>ïfat41sf4sfa 4) 3 G CD ÓCét^H Dagteekening en volgnummer. 7" 4st+* J> y/y ^z a<z*tt^ J%ï/£r*Cc^ t^7r~i s&*ty"ZsZ4^&"^c 6 **M\ /f /s -T-^t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 17