J31' s53- e s J? 3J5-. Jgfc. ijf. Röo. 4o I. M0Y Li OH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3e Afdeeling. P.Stuurman Arnh^Waterl.Mij 10 April'31 2 April' 31 25 Maart'31 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht 31 Maart'31 Opzichter van Bouw en Woningtoezicht A. Hilhorfet Directeur van Open bare Werken H 01. S.van de Kuilen Koudhoornweg 2 Soest biedt het primitief kohier Hondenbelas ting 1931 aan tot een bedrag groot f3650, vraagt wegens benoeming elders hem eervs te verleenen als onderwijzer aan de opent re school aan de Beetzlaan. Beantwoordt schrijven van B.en W. dd. l] Maart 1931 no.732^0 en vraagt wat geschis moet, nu de heer M. M. van Wely weigert contract voor waterleiding met de Maat- chappij te sluiten. 7 April'31 -2 April' 31 Provinciale Utrechv sche Welstands- Commissie Provinciale Jtrechtsche Bfflnd voor Vreemdelingen verkeer 4 Aprilf31 vraagt advies omtrent een aanvrage van t H.V.Centraal Garage te Hilversum om ver' gunning tot het in werking brengen van ee autobusdienst Hilversum-3aarn-Soest v.v, biedt ter behandeling aan een verzoek 011 bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede niet in te gaan op de voorge stelde verhuring van het aan de Schriks- laan-Hellingweg gelegen perceel sectie H, no.1754. Het kohie lorden aan Aan den r e vraagde an den da bepalen Aan de Ta Wely t lereid is. Besloten *arage te aanvra 7 April a rer adviseert tot verbetering van den Kostvei lorenweg door middel van aanbrenging van puin en sintels. Hierop heeft betrekking k een schrijven van de afd. Soest en Omstre te bestrit ken van de Ned. Vereeniging toe Besoheraijhtt beslui van Dieren. nrereenigii Be vergun ilig het fc jotkt onde Besloten ilrceelen lig bordje te duiden sich schri aen melder Besloten tigenden 1 )|in en si verzoekt verandering in de thans bestaan] ie afsluiting van den Koudhoornweg. verzoekt alleen dan vergunning te verlee L2 Maart'31hen voor bebouwing en beplanting langs fcerwegen, wanneer de eventueel ingekomen 3ouw-aanvragen enz. door de Commissie zij goedgekeurd 9 April'31 verzoekt toetreding van de gemeente als I id van den Bond. Adressani jng niet erkeer 01 leen he* en grond 1 :en. Of i] s te brei "ogen. Besloten «ving aai "frper va; 'tnschen 1 (Besloten }id te wo fibutie jlgende ieelen bi Cl) 3 C O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 181