3^5 .enbelas- 'Ot f3650, hem i de openl eervt dd. li it geschis weigert .e Maat- BESLISSING. Het kohier zal den raad ter vaststelling orden aangeboden. Jan den raad zal worden voorgesteld het ejvraagde ontslag te verleenen met ingang 'an den datum door het College van B. en ,e bepalen. Ana de Taterl.Kij te berichten,dat de he xi 'Vely thans tot teekenen van het contr: lereid is. 'age van i im om ver ;en van test v.v, Besloten wordt de Directie der N.V.Centraal }arage te Hilversum voor een bespreking ha ee ter aanvrage uit te noodigen tegen Vrijdag 7 April a.s. des n.m. 3 uur. Le voorge- Schriks- sectie H.' rerzoek 01 Be vergunning wordt verleend, overeenkom1 noodige jstig het besluit hiernevens gevoegd en ge> jotkt onder ho. 1/348. len Kostve ïging van 3 trekking en Omstre Bescherm! is bestaan' veg. te verlee langs m Ingekomen riissie zij sente als Besloten wordt de nog te verhuren grond- jerceelen van de gemeente door een eenvou iijg bordje voor "verhuur'* ter plaatse aan e duiden en te publiceeren dat gegadigde ich schriftelijk voor huur van grond kun ïen melden bij het gemeentebestuur. Éesloten wordt den Directeur O.W. te mach tigenden Kostverlorenweg door middel van )uin en sintels te verbeteren. De kosten te bestrijden uit den post onderhoud wegeh )it besluit mededeelen aan de adressêerenql rereeniging. Adressant te berichten, dat zijn voorste!. Ling niet geheel juist is, aangezien het 'erkeer over den weg kan blijven bestaan. Heen het rijwielpad is gedeeltelijk door len grondeigenaar aan het gefcbuik onttrok ken. Of in de geschapen toestand wijziging s te brengen, wordt doot B. en >7. over wogen. Besloten wordt het schrijven voor kennis [eving aan te nemen nu blijkt dat de ont- Irpeir van het uitbreidingsplan van de 'enschen der commissie kennisdraagt. Besloten wordt den raad voor te stellen Bid te worden van dezen Bond met een con tributie van f 2$.- voor 1931 en voor de 'volgende jaren het lidmaatschap te beoor delen bij de jaarlijksche begrooting. Jt \^p<. sT. 1 /l 4 (P. <\Jl cL> 1/ Z.0z <ir act Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 2 t^~ cCtc-C-vt*-* SST). AANMERKINGEN. 1/ 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 182