b 6 a hof hut Hu' h<r$- ho(\. 4w. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I Bestuur Vrijwilli ge Brandweer Goes terberg Afd.Amersfoort var Automobiel-hande laren en Garage houders "B.O.V.A.Cf. Hoofdingenieur deif2ó Maart'31 Telegrafie en Te lefonie te Utrecht w Directeur van Openbare Werken Vereeniging Vrij willige Brandweer Goesterberg Voorzitter 9 April'31 12 Maart'31 KORTE INHOUD. deelt mede, dat de ledenvergadering aich heeft kunnen vereenigen met het ontwerp- reglement van de vrijwillige Brandweer te Goesterberg. verzoekt voortaan alle benoodigheden voor automobielen te betrekken van de te Soes wonende leden van den"E.O.V.A.G.De Dirt teur van Openbare "/erken adviseert bij ran van 8 April 1931» Uoss.73~2-6 niet in te op dit verzoek, daar hij vrije concurentie voor de gemeente een voordeel acht. verzoekt toestemming tot planting van dri telefoonpalen aan den Verlengde Postweg. Directeur van Openbare Werken adviseert t: rapport dd. 8 April j.1. Ho.30-4-2 de palt jzöodanig te doen plaatsen, dat zij dicht de oerceels-scheidingen komen te staan. 9 April* 31 zendt advies op het verzoek van J.Moester om een lichtpunt aan te brengen op de spli ising Schoutenkampweg-Plasweg. Aangenom |ntwerp-o .Het schr deponeerd Besloten zoek. esloten onder de 0,1. in)di ril 193 dressan bestaat z ■erlichti 9 April'31 brengt rapport uit omtrent den heidebrand op 7 Aoril j.1., en verzoekt reparatie der brandweerauto te Goesterberg en niet elder esloten ging te b toezicht Baad de a breken va veel werk spoed met pan deze maakt de [bij meer de ernsti ■en worde komst mee bben. esloten 0. inge leg aan d en bij de ling der de wed er z overeanko brengt in bespreking de opgemaakte afre.<«' hing van de wegaanleg op de Heide een en! der ten behoeve van de N.V.Heidebloesem. [Door Wethouder Hoenders wordt ten aanzien van de verantwoorde posten voor straatstee nen, straatloon en rijloon van steenen nog eenigen twijfel getrokken, en wensoht daar omtrent nog een nadér onderzoek in te ste.ll|omen. Er De Voorzitter wenSoht dat de H.V.Heidebloej in de oor S|em zoo spoedig mogelijk voor verdere wegeijjgd, gez aanleg gelden stort en dat van gemeentewegBlat bij h daarna onverwijld met den verderen aanleg lonverwij 1 begin maakt. K&ngen wa [Orgd wor enoodigd 'Tevens 3 ning va ig zal w <u 3 C co O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 183