bi •mg zich rntwerp- idweer te leden voo: te Soest De Dire •t "bij ras st in te >ncurentii ït. ig van dri 'ostweg. riaeert h; ■2 de pais .j dicht staan. J.Mo ester >p de soli ïeidebram iratie der liet elder BESLISSING. :te afrexe' i een en ai iloesem. i aanzien itraatstee' ;eenen nog Aangenomen wordt dat bedoeld zal zijn de ontwerp-over eenkomst. ■Het schrijven wordt na kennisneming ge deponeerd. Besloten wordt niet in gaan op het ver zoek. ■Besloten wordt de vergunning te verleehe onder de voorwaarde door den Directeur va O.T. in}iiensjraoport vermeld (rapport 8 April 1931 Ho. 30/4/2.) bestaat zijn verzoek tot uitbreiding der ijerlichting uitvoering te geven. besloten wordt het Bestuur der Vereeni- ging te berichten, dat in overleg en onde toezicht van den deskundige uit den Brand fcad de auto is hersteld, doch dat de ge treken van dien aard waren dat daaraan veel werk moest besteed worden en alle spoed met de reparatie is betracht geword ■Tan deze gelegenheid wordt gebruik ge naast de vereeniging er op te wijzen dar bij meer oordeelkundig rijden met de auto de ernstige gebreken hadden voorkomen kun §en worden. Verzocht zal worden in de toe komst meer zorg voor de brandweerauto te tfebben. esloten wordt de door de Directeur van 0. ingezonden begrooting voor wegenaan leg aan de N.V.heidebloesem toe te zenden er bij de toezending te wijzen op de bepa fing der oorspronkelijke overeenkomst en de wederzijd3ch gedane toezegging dat de en. ischt daar overeenkomst stiptelijk zou worden nage- n te ster irjomen. ErkenH zal worden dat de termijnen Heidebloe i!n de oorspronkelijke overeenkomst vastge .ere wegen jfegd, gezamenlijk zijn overschreden, doch tmeenteweg (at bij het College het voornemen bestaat sn aanleg Phverwij ld met verderen wegenaanleg aan t ngen wanneer van de zijde der II.V. ge- rgd wordt voor storting der voor aanleg noodigde gelden. evens zal worden toegezegd dat de afre ning van den laatstaangelegden weg spoe g zal worden toegezonden. 1^ - Jf vi-jH. Jf y ui\ 1^ aA UJK). \Jr Z O z L Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. P c*A cLuJ-*s"-t cdlcLexL^t. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 184