2 "o 411- 4U. ^Cb- Voorzitter Directeur van Openbare 'Verken A.fdeeling Finan ciën ter gemeente secretarie mm. Directeur O.'V. Afd. Financiën BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 0 Maart'31 '0.21-4-2 April'31 10/4/1931 KORTE INHOUD. deelt mede, dat het Alg.Burg.Pensioenfond! de tijdelijke kasgeldleening ad. f 300.OQO, wenscht over te nemen tegen 2% tot 1 Juni 1931. zendt advies op het verzoek van J.Moester om over te gaan tot verharding van den Plas weg. zendt het ontwerp eener voordracht aan dei Gemeenteraad in verband met de bij Gedepu teerde Staten aanhangige wijziging in de jaarwedderegeling van burgemeesterssecr* tarissen en ontvangers. adviseeren (met inachtneming van enekel ij de stukken overgelegde opmerkingen) aan dei aannemer van de bestratingenzvan de Soes terberg3chestraat (van Rijksweg-hoeic Eiker te betalen 95% der aannemingssom ad.f1354. f 1286,30 Meerder wegk 3352 f 1319,82. Besloten 1 ftrmeld Pi adressant rerzoek on( I.V.Heideb Besloten 1 seeren en 1 lins gewij. De Burgem' Aldus wor< 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 185