iA. sioenfoni F 300.000 t 1 Juni T.Mo ester n den Plai BESLISSING. ht aan dei j Gedepu- g in de rs, secre' gesloten wordt de kasgeldleening bij het robrmeld Pensioenfonds aan te gaan. Adressant te berichten dat omtrent zijn rerzoek onderhandelingen loopennmet de f»V.Heidebloesem. Besloten wordt den Raad gunstig te advi- seeren en de ontwerp-voor drachteenigs- ins gewijzigd den raad aan te bieden. De Burgemeester blijft buiten stemming. enekel li n) aan dei n de Soefr oek Eikeni ad. f1354, 86,3c Hi£g_ 19,82. Aldus wordt besloten. 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 186