T 3 ktïï- Llote, als door iedoeld. u S e 4 IsT. hi h' Hu). hU. 4X1. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. C.Haver, Juliana- straat 44 Soest Afdeeling finan ciën ter gemeente' secretarie Wethouder van Openbare Werken Vereeniging van Nederlandsche Ge- meenten Rijwielpadvereeni- ging U.M.O. Afdeeling finan ciën ter gemeente secretarie II. V. Provinciale Utrechtsche Elec- triciteits-Maat schappij KORTE INHOUD. 14 April'31 deelt mede, zich tot H.M.de Koningin te hebben gewend met verzoek het raadsbeslu: dd. 2 Maart 1931» 4e afdeeling N0.2I/II4 te willen vernietigen wegens strijd met art. 44 der Gemeentenet. stelt voor de rente van debet-saldi doo: woningbouwverenigingen (stichtingen) ve: schuldigd over het eerste kwartaal 1931 vast te stellen op: 3/2 voor het tijdvak van 1 t/m 23 Jqn.'i en 3voor het tijdvak van 24 Jan. t/m 31 Mrt. 1931. stelt voor eenige besluiten tot "'ijzigii van het raadsbesluit van 10 februari 1931 en een besluit tot verhuring van grond r. het R.K. Armbestuur. 19 Maart'31 vestigt er de aandacht op, dat in de ge meenten Haarlem en Utrecht regelingen zi, vastgesteld omtrent het leggen van kabel; voor de telefoon- en telegraafleidingen welke regelingen alleszins bevredigd wer De Directeur van Openbare Werken rappor teert bij schrijven van 8 April j.1. no. 30-3-4 dat hem een soortgelijke regeling ook voor deze gemeente wenschelijk voor» en biedt een ontwerp-regeling aan. ongedateerd Dpz. Bouw- en Wo ningtoezicht 4 X\ Th. H. de Goede biedt aan haar 13e jaarverslag. ■Wordt vc Ine ontw< loordracl Raad worc stelt voor de rente, te berekenen over door het Wegenfonds bij de gemeente "beleg] ie gelden gedurende het jaar 193® vast te stellen op een gemiddeld percentage van 9 April'31 deelt mede, dat 11 aanvraagformulieren ij ingediend voor aansluiting van een geliM aantal perceelen op het te bouwen elec- ;risch net aan den Dorresteinwegzoodat naar hare meening geen bezwaren meer zij» om tot de uitbreiding over te gaan. Invei band daarmede biedt zij 2 garantie-contra ■;en ter teekening aan. 10 April'31 brengt rapport uit, inzake een ingedienij klacht door den heer ^abius, wonende te Eoesterberg, Amersf. straat 117, aangaand^ oen door de stichting "Kinabu" aangebra/ te privaatinrichting naast zijn terreina:' scheiding. 13 April'31 Doet afstand van een gedeelte van een 35 c.en Verl.Postweg gelegen perceel sectie t no.1131, ter grootte van ongvveer 102 M2 zulks ter verbreeding van den Verl.Postje tot 10 meter. 5al den [tordt b )e gara Beslote besloten l®n Raad »nS aan 3 C CD O 4 i (i. Dagteekening en volgnummer. JL voor voor 1 Kaart 19)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 189