w "o HlH. h ia- behandelde ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Best.7oni.ngst. rtOns Belang" Amersfoort Gemeente-secreta ris HxA. Voorzitter hxl Wethouder Koenders Maart'31 KORTE INHOUD. zendt ter kennisname inlichtingen en een overdruk van tentoonstellingsteekeningen erjj photo's, betreffende haar woningcomplex,te Soesterberg. doet verantwoording van de buitengewone werkzaamheden verbonden geweest aan het ver vaardigen van een afschrift der Kiezerslija door een ingezetene verzocht en stelt voor de Vereeniging van Bed. Gemeenten in kennis! te stellen met de door den Minister van 3iti nenlandsche Zaken gegeven interpretatie van art. 10 der Kieswet met verzoek zoo mogeliji te willen bevorderen dat de Minister zijn standpunt in deze wijzigt c.q. het desbe treffend artikel een wijziging te doen on dergaan. deelt mede een onderhoud te hebben gehad met den Secretaris der Vereeniging "Vrij'hlJ lige Brandweer van Soest" en den Commandant! van de Vrijwillige Brandweer te Soest in zake de financieele gevolgen van de hangend^ reorganisatie-plannen hrandwezen en stelt voor dan de"Vereeniging Vrijwillige Brand weer van Soest" een schrijven te doen uit gaan, waarvan een ontwerp hiernevens is ge voegd. doet het voorstel de vergoeding ad. f 3^* bij besluit dd. 24 Maart j.1. toegekend aan| den Imbtenaar J.ïïlberse voor het overtypen van de ontwerp-bouwverordeningin vrijen tijd) te verhoogen met f 10.- en te brenge«| op f 40.- aangezien het ontwerp der verorT ning in omvang grooter is geworden dan aanj kelijk de bedoeling is geweest. 3 C _03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 191