BESLISSING. en een linden en iplex, te gewone 1 het vei szerslij; 3lt voor in kënniP van 3itl tatie van mogeHjl sr zijn desbe- ioen on- n gehad '•Vri jwill ommandant' est in e hangend* n stelt e Br and oen uit- ns is ge- fordt voor kennisgeving aangenomen, De voorstelleh van den Secretaris worden illen aanvaard. d. f 3°* ekend aanj| ver typen vrijen e brengetj r verordj dan aanf ■Besloten wordt het ontwerp-schrijven te loen uitgaan, zoodat daarmede voorloopig Is aangenomen dat de Vereeniging Vrijwil lige'Brandweer Soest behoudend 's Raads Jeslissing voor vergoeding van werkzaamhej len jaarlijks zal ontvangen f 1000.-. L\an de Vereeniging Vrijw.Brandweer Soes- terberg zal worden gevraagd spoedig te wil len berichten of zij de bij haar bestaande fegeling voor het onderhoud der matErialeiji jlenscht te handhaven, dan wel of zij een Jaarlij ksfihe vergoeding voor werkzaam&edei|i penscht te ontvangen, zoo ja hoeveel. 'oorts wordt in beginsel besloten op de egrooting 1931 een post te scheppen vegers osten van preventief toezicht ad.f 400. w. f 300.- voor Soest en f 100.- voor joesterberg. Genslotte zegt de Voorzitter dat tengevol- e der nieuwe regelingen inzake de brand eer, de Oude Brandraad in zijn samenstel ing niet meer bestaat en een nieuwe Brancp- aad door den Raad zal moeten worden be- oemd. De heer J.G.A.Batenburg heeft te ennen gegeven niet voor een herbenoeming n aanmerking te willen komen. Door den oorzitter worden als leden voorgesteld d^ eeren C.SevenhuijsenII.Hornsveld en G. an Lindt allen alhier.Overeenkomstig de oorstellen van den Voorzitter zal aan deh laad de benoeming van den Brandraad worden Oorgedragen, zoodra bekend is dat de can taten eene eventueele benoeming zullen nvaarden. ^sloten wordt de vergoeding te verhooger. f 10,- en te stellen op totaal f 40.-, t/V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. *4 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 192