HV5 s s c "o Hui1- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. MejChr.A.Hille. Secretaresse "E.H.B.O." Soest 10 April'31 KORTE INHOUD. deelt mede, dat de verbandtromme 1geplagt in het perceel van den heer A.Mulder, te Soesterberg NIET het eigendom is van "E.H, B.0." doch van "Het Groene Kruis". Zij deelt voorts mede, dat de vereeniging "E.H B.0." genegen is bedoelde trommel over te nemen en te vullen en onderhouden, indien de Ver. "Het Groene Kruis" deze wil af staal TAH. Ve 11 ekamp v.Veedestraat 3 Soest 11 April'31 u yo 411. PMan Dir. Openbare 'terken 110 April'31 13 April'31 CIA. Nieuwenhuizeri 9 April'31 v.Bemmelstraat 6 Amersfoort bericht, dat reeds een aanvang is gemaakt met het snoeien der heg, loopende langs zij perceel aan de Spoorstraat en deelt voorts mede, dat het stalgebouw momenteel voor 6 maanden is verhuurd aan den heer Alolas. Ei is genegen bedoeld stalgebouw met het daar naast gelegen schuine stuk grond a.s. ged, te verkoopen voor f $000»-, onder voorwaar de, dat het huis v.VTeedestraat 3 met daar bij behoorenden tuin tevens wordt verzocht voor f 35000.-. vraagt het terrein groot 5°00 M2gelegen naast Klein Zwitserland tot 1 Juli 1931 L handen te geven van den heer Rottier te Medan. deelt mede, dat de door J.H.v.d.Lugt, al hier geboden som, ad.f 20.- voor het wilgei hout met snoeisel, liggende langs de Berd. Huijcklaan voldoende wordt geacht, daat dit hout voor andere doeleinden deze waarde niet heeft. Hij verzoekt voorts het hout liggende langs de Soesterbstraat ennop he' a.g. "Stort" te mogen doen varvoeren naar het opslagterrein a.é. L.Brinkweg, in ver band met brandgevaar. verzoekt ontheffing van de bepalingen der bouwverordening, ten opzichte der zijschei' dingen, in verband met zijn voornemen tot deh bouw van een dubbele woning, op een pe' deel, gelegen aan de Amersfstraatkad. t' keni ged. Soest, in sectie 9.1743 gei. Beslotei dat uit e trommel "Het Gro< voldoet c gesteld deeldd£ het Groei den verbf vereenig: overgave r egelraat: Adressai gegeven s ne Kruis" Beslotei deelen, c vinden O] wel bere. doen tot hij daar; na dagtei geen nadi van het i gekomen dat tan c Beslotei in handei meer kan Beslotei [verkoop vooraf f stort. Het weg] recteur goedgejroi tin over: erper v< -sloten h raarden 'el huis der in i te verle 14 der Bi v°ege da touwen o uit de r voorwaan J°nbezwaa: j Ê6staan 1 3trook g ien zand' 4J 3 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 193