W H BESLISSING L» geplaaj Ier, te fan «E.HJ Zij ;ing "E.j,, over te indien LI afstaaj 3 gemaakt langs zij lt voortsT 1 voor 6 Mo las. Bil het daar] a.s. ged,[ voorwaar] net daar-l ver^ochtl Besloten wordt adressant te berichten Idat uit een onderzoek is gebleken, dat de trommel eigendom is van de Vereeniging «Het Groene Kruis" en dat de inhoud niet voldoet aan de eischen welke daaraan mogén gesteld worden. Voorts zal worden medege deeld, dat voor het geval de vereeniging Ihet Groebe Kruis van de verzorging van lien verbandtrommel wenscht af te zien, de vereeniging E.H.B.O. alhier bereid is na overgave van den trommel te zorgen voor regelmatige bijvulling en toezicht. Adressant wordt mitsdien in overweging Igegeven zich met de vereeniging "Het Groe |ne Kruis" te willen verstaan. Besloten wordt aan adressant mede te Ideelen, dat het College geen vrijheid kan [vinden op het voorstel in te gaan, doch jvjel bereid is den raad voorstellen te Idoen tot huur van het stalgebouw indien [hij daaryoe genegen is. Indien binnen 14 na dagteekening van het uitgaand schrijve Jgeen nader bericht omtrent den verhuur van het stalgebouw aan de gemeente is in-: Igekomen zal het er voor gehouden worden dat van de onderhandelingen is afgezien. gelegen® Besloten wordt mede te deelen, dat van i 1931 inHin handen geven van den grond geen sprake ier te Mneer kan zijn. Lugt, al- het 'vilgeil de Berd,! daat dit| waarde et hout, ennop iielj ren naar in ver ingen der| zij schei] emen tot op een pel tkad'01 ged. Besloten wordt den .directeur O.'H. tot |verkoop te mahhtigen wanneer H. J.v.d.Lugt vooraf f 20.- in de gemeentekas heeft ge- [stort. Het weghalen van het hout waarvan de Di ||recteur in zijn rapport spreekt wordt goedgevonden. In overleg met den heer X.C.van lies ont werper van het uitbreidingsplan wordt be sloten het voorstel van adressant te aan vaarden en hem voor den bouw van een dub bel huis op het perceel kad. bekend al hier in sectie E.no.1743 (ged) ontheffing te verleenen van het bepaalde bij artikel H der Bouwverordening en wel in dier v°ege dat hem zal worden toegestaan te bouwen op een afstand van 5 meter gemeten uit de rechter zijscheiding, doch onder voorwaarde, dat kosteloos aan de gemeente jnbezwaard en in vollen eigendom wordt af (Gestaan de aan adressant toebehoorende strook grond thans gedeeltelijk uitmakend Jen zandweg, zullende de kosten van over dracht E kA' E t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 194