J BESLISSING. Iracht van den ^rond tornen voor rekening Ier gemeente. Vóór het verleenen van de bouwvergunning zal aan de voorwaarde aan ■e ontheffing verbonden moeten zijn vol- laan door teekening van een geregelde af- Istandsverklaring van den grond. esloten wordt aan adre tien dat bij besluit van .ondeigenaar G.A.van Ni mersfoort ontheffing is der B.V. in verband m ten dubbel woonhuis. Het is zooals dat door adr igd, kan in beginsel do 'orden goedgekeurd. ssafat mede te dee heden aan den euwenhuizen te verleend van art et den bouw van plan van het woo essant is voorge- or het College u/V L 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 196