aden, p&. jn Soest- brengen, ngs de andhaven gaan tot en en wel de rich-l stSoest-I ij de aar.] aangevend1' amp-Den ii BESLISSING. toesloten wordt aan den Raad voor te ètellen zoowel het rijwielpad langs de I spoorbaan als langs de Zoom te handha ven en in goeden staat te brengen,doeh fean adressant te vergunnen op de split sing van het rijwielpad nabij de Wiek- Slooterweg en bij de Halte de Paltz een &oor Burgemeester en Wethouders goed te geuren bord te plaatsen, waarop voor eijne inrichting eenige reclame kan wor- öen gemaakt. igen,dat I! Aan den Raad zal onder mededeelingdat n Koud- 11het schrijven van v.d.Kuilen ingekomen Iden 4 April j.l.op den 1} April d.a.v. jaldus beantwoord geworden, dat het ver- |keer over den Koudhoornweg niet alge heel is opgeheven, doch dat enkel door c grondeigenaar het rijwielpad onbruikbaar is gemaakt, dat ten aanzien van het on- derwerpelijke adres die meening blijft bestaan, en wordt overwogen welke maat regelen voor de toekomst genomen kunnen worden. Door den Directeur O.W. werd in overleg met de Commissie voor O.W. een oplossing voorgesteld om aan de bezwaren van adres Bant tegemoet te komen. Deze oplossing bestaat hierin dat het rijwielpad langs |den Koudhoornweg wordt doorgetrokken j.angs gemeentegrond in aansluiting op he pad langs de spoorbaan. Het College is echter van oordeel dat met dit voorstel Benige belangen worden gediend aange zien langs het pompstation een goede ver binding bestaat op het rijwielpad langs do spoorbaan en acht daarom het maken Van de nieuwe verbinding overbodig.Voorg Bteld wordt adressant te berichten dat hut verkeer op den Koudhoornweg niet al- Igoheel is opgeheven en dat hem vergund jwordt op den hoek van den Koudhoornweg Jeen door B. en Wgoedgekeurd reclame- Bord te plaatsen op gemeentegrond. Lpad aan ^Besloten wordt niet op dit voorstel in t f het rl- &n (zie voorstel B. en W.op adres v.d. m aansi^Wuiien Reg.no.550/21 L jwielpad en e- P1 yV' in»*. D J, J\f s" Tt) Jf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 200