5J- e e "o 4 3 41$- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. Idem. H3 Wethouder van Onderwijs. 4VA. HHl- 14-4-zendt contract voorwaarden betreffende de levering van Philips gloeilampen, en adviseert het contract met de Osram te d|oen beëindigen, en een contract te slui ten met de N.V.Philips Gloeilampenfabriek brengt advies uit inzake scheidingsafras tering van woningen van de woningbouwver- eeniging "St.Joseph" te Soesterberg. Ned. R.K.Bond van10-4 Overheidspersoneel "St.Paulus" en Ned.Bond van personeel in publieken dienst. 31 Commissie O.W. 14-4-1 31 stelt voor om in verband met de infunctie treding van den heer Wassing op 1 Mei a.s. aan Mevr. S.C. Thole tegen genoemden da tum eervol ontslag te verleenen als tijde: lijk onderwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan. brengen eenige grieven ter kennis over de wijze, waarop door B. en W. is getracht een vertegenwoordiger van dat personeel voor de in te stellen Commissie voor Ge organiseerd overleg te doen aanwijzen en verzoeken voorts spoedig te mogen verne men of B. en W. bereid zijn de totstand koming van het Instituut Georganiseerd Overleg te bevorderen en tenslotte of voo: de samenstelling van een en ander nog een bespreking met hunne bonden wordt noodig geacht deelt mede dat zij zich niet kan vereeni gen met het voorstel van B. en V/om aan den waarnemend Directeur van O.W.en aan den Opzichter van Bouw- en Woningtoezicht voor de gezamenlijke waarneming van de betrekking van Directeur O.W.een tijde lijke toelage te verleenen groot 100,= per maand.Zij stelt voor op deze zaak te rug te komen wanneer een definitieve be slissing omtrent de beheerskwestie van de Dienst O.W. genomen zal zijn. (J 3 G J33 Dagteekening KORTE INHOUD volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 201