IJ- /Tsv 'fende >en, en •am te ;e slui- ;nfabrie» ïgsafras- ^bouwver-l ;rg. BESLISSING gesloten wordt het contract met de [osram te beëindigen en een nieuwe over- leenkomst aan te gaan met de N.V.Philips Gloeilampenfabrieken. lesloten wordt conform het advies van jen Directeur O.W. aan de Woningbouw vereniging te berichten dat het aan brengen van ligusterhagen meer aanbeve- Ling verdient dan houten afrastering, net verzoek daaraan zoo mogelijk uitvoe kring te geven. Lnfunctiel 1 Mei a.s.| nden da- als tijdef ehool fc'/ordt besloten. s over de e tracht rsoneel voor Ge- ijzen en n verne- otstand- iseerd te of voo: r nog een t noodig kan de adresseerende organisaties mede te deelen dat alhier nog geen stappen z gedaan tot het instellen van een commis sie voor georganiseerd overleg, en hun chrijven blijkbaar op een misverstand berust vereeni- om aan .en aan gtoezicW van de ti jde- 100,= zaak te- ieve be~ ie van voorstel kun de korte lesloten wordt den Raad het in de verga dering van 27 Maart 19J1 aangenomen voor Stel voor te dragen, onder overlegging [an het afwijzend advies der Commissie M'Aïs motieven tot dit pn gelden de feiten dat voor harneming van het hoofd van dienst ber verantwoordelijkheid door de waar nemers op zich genomen wordt en in het gemeen het principe is dat bij ver enging van hooger bezoldigden dat meer Lre te goed komt aan de vervangers. ijn Ai' 5*6 4 AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. a\'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 202