VhL S S "o hHX VVV BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Opzichter Bouw en Woningtoezicht Jv.d.Bremer Kerkpad R.Z. So est 16-4-';1 VVV. Commissie van bijstand Grond- bedri j f Vfy r. Idem 15-4- 15-4-'51 Commissie O.W. G.Starink de Bilt. 14-4-'51 verzoekt ontheffing van de verbodsbepa ling ingevolge de desbetreffende veror dening noodig voor het oprichten van een zuivelfabriek, op zijn perceelgele gen aan den Melmweg kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie A.1224. KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning met de daarbij be- hoorende bescheiden. .B' sloten de gevra? verklaart met een verhuring van de per- ceelen G.no. 2059ged.en 2060 aan W.Kok te gen een jaarlijksche huursom van 7,50 niet accoord te gaan. deelt naar aanleiding van het verzoek van Mevr. van Voorst om prijsopgave mede, dat naar het oordeel der Commissie de prijs een aan de van Lijndenlaan bij de Midden laan gelegen perceel gronds zal moeten worden bepaald op minstens 1,75 en ten hoogste 2,- per M2. Besloten let besli p ijzii Iselen s< jBesloten Ben grom 2pe: gebruike. deelt mede dat zij zich er mede kan ver- Besloten eenigen indien aan WTabernal ontheffing Toordracl van art. 15 der Bouwverordening wordt ver- tan het i leend voor den bouw van twee blokken van Bandhavei vier woningen met een afwisselende rooilij n ngen ei aan den Postweg, mits de teekening zonder" meer alsnog aan de Commissie om advies wordt gezonden. verzoekt hem een vingerwi jziging te geven (Beslot en om zoo spoedig mogelijk in het plan vcor Bleven va: den bouw van 8 woningen aan de Burg. Grotliwie een e. straat een goede oplossing te brengen. Starink In dit verband zij vermeld dat: ;Reeft sa: a de Prov.Utr.Welstands Commissie dd.16 weet Bro dezer bericht een nieuw plan,afkomstig Isie te g van den architect Brouwer heeft beoor- Jezwaren deeld, dat veel goeds bevat,doch in on- derdeelen verbetering behoeft, dat de architect Brouwer zonder eenige nadere V 3 C C3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 203