!f HO BESLISSING. L vergunningen worden verleend en ge- belt onder de nrs.2/145 en 1/J46. sloten wordt den raad voor te stellen de gevraagde ontheffing te verleenen. Besloten wordt den Raad voor te stellen het besluit tot onderhandsche verhuring te wijzigen door afvoering van de per- ccelen sectie G.no. 2059 en 2060. rzoek vanlBesloten wordt den raad voor te stellen pen grond in koop aan te bieden voor 2,= per M2 onder de bij de gemeente pgebruikelijke voorwaarden. tan ver- theffing [Besloten wordt de aan den raad te richt [voordracht overeenkomstig het besluit i het college van 7 April j.1. te Jiandhaven n.1. 4 blokken van vier wo- Iningen en afwisselende rooilijn. en Besloten wordt de stukken in handen te ifven van den heer van Noesel, opdat de een en ander nogmaals met den heer mink bespreekt en hem in overweging leeft samen (d.w.z. Starink en archi- "ct Brouwer) naar de Welstandscommis- Pie te gaan voor oplossing van de besta|ande [ezwaren tegen de gewijzigde plannen. 1/ V uj n \A' iU. v~ ot/ i/iHo AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 204