s 6 Lm$- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Voorzitter Directie Centraal de Heer Stevens te Hilversum Garage nadere toelichting op de secretarie een schets van een nieuw plan heeft gebracht dat ter tafel is. De heer Noesel in de vergadering aan- wezig verklaart dat het schetsplan dat t tafel ligt een ander plan is dan door üi Prov.Utrechtsche Welstandscommissie be doeld in haar schrijven. deelt mede, dat hij machtiging heeft ge- j geven tot aankoop van twee automobiel- banden voor de brandweerauto te Soester j berg kostende 2 x 65,= of deelt mede, dat de voorgedragen heeren voor de vervulling van de functie van lid van den Brandraad eene eventueele benoeming als zoodanig zullen aanvaarden en stelt voor tot benoeming over te gaan Wordt goe Ivergaande ;er.eene s1 raad benoe C l )e benoemd ;aan op he komt op uitnoodiging van het College in de vergadering met bedoeling hem te hoo- ren in verband met een door genoemde onderneming bij de Ged.Staten ingediend verzoek om vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst Hilversum, Baarn-Soest en omgekeerd. Uit het onderhoud blijkt dat de N.V. eventueel bereid is door te gaan tot Soesterberg blijkt bij de Directie geen ovejrwegend bezwaar te zijn. Evenwel wordt het gewenscht gevonden dat de N.V. overeenstemming weet te be reiken met de bestaande autodienst N.V. v/h Geerestein alhier aangezien een gedeelte van het traject Baarn,Amersfoor door den nieuwen autodienst mede in be slag wordt genomen. Op voorstel van den Voorzitter zal d' Directie trachten nog dezen middag overe eenstemming te verkrijgen. Na eenigen tijd komen zoowel de heer Stevens als de Directeur der N.V. Geere- stein de heer Tensen in de vergadering Het blijkt dat de heer Tensen zich sterk moet verzetten tegen den nieuwen autobus- dienst, omdat bij eene totstandkoming daarvan zijn dienst voor verdere ontwik keling wordt onmogelijk gemaakt.Boven- I dien xs door zijn dienst en de spoorweg-I verbinding Baarn-Hilversum voldoende in I [adat de 1 leeft ver! .Stater pbusverbi rordt geve lelang he< ioom Eikei lutobusdif iverwegini )od in de Jp te nem< lux of mii tein voo: iensturei nettrekker (J 3 C O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 205