s E J? "o 4ri. 4st. 4 <fi BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecreta ris Voorzitter H.C.Moinat Stadionplein 6 Amsterdam(Z Ii 4s~4. Directeur O.W. Hoofdingenieur va den Rijkswater staat. 7-4- 351 15-4-'31 adviseert tot betaling van 230,40 aan E. ten Raa wegens verricht schrijf, werk tijdens de volkstelling en aan dej ambtenaar J.A.Prinsen 50,= wegens ove werk verricht aan de volkstelling. stelt voor den heer H.van Klooster,oud Directeur van Publieke Werken te verzoe ken het nog eventueel onder zijn be rusting zijnde gemeentearchief bij den Secretaris af te dragen of schriftelijf te willen mededeelen dat geen archief stukken onder zijn berusting zijn. verzoekt een clubhuisje te mogen plaats, op gemeentegrondom daarin met zijn eet genoote en leerlingen van de H.B.S.en Handelschool des Zomers eenige weken te verblijven. Bij schrijven van 14 April '31 wordt verzocht het clubhuisje te mogen plaats op het terrein van Zomers Buiten en de voorwaarden te vernemen voor later plaa sing op gemeentegrond. brengt rapport uit, inzake uitzetting e! in teekening brengen van den Noorderwegi n 16-4-'31 deelt mede,dat tot wegverbreeding in de kom van Soesterberg zal worden overge gaan, en zal in verband daarmede verne men onder welke voorwaarden tot afbraat van de onderwijzerswoning kan worden besloten. (-1 d> 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 209