vA' BESLISSING. 30 40 |Ü)vereenkomstig het advies wordt beslo- schrijfJI ten tot betaling van /^230,40 aan E.ten n aan den regens ove .ing. Raa en 50,= aan J.A.Prinsen. >s ter, oud te verzoe. .jn be- bij den irifteliji archief- iijn. Wordt besloten. I.B.S. en weken te wordt ;en plaats ,en en de Later plaa' $en plaats Goedgevonden wordt te vergunnen het zijn ech" clubhuisje tijdelijk tot wederopzeggens toe te plaatsen op het terrein van "Zomers Buiten"onder voorwaarde dat het huisje eerst mag worden betrokken wanneer de gemeentepolitie daartoe ver- unning heeft verleend. imtrent de voorwaarden tot plaatsing vajn het clubhuisje op gemeentegrond wenscht het college zich voorloopig niet uit te spreken. izetting en loorderwew Besloten wordt één exemplaar van de teekening te zenden aan den heer Bakker Heuvelweg alhier met verzoek de grond eigenaren te bewegen tot grondafstand, noodig voor de verbreeding van den f-Noorderweg. Het verzoek omvat alleen deh grond gelegen ten Noorden van den weg. ling in de| 1 over ge- ede verne- ot afbraal| worden gesloten wordt den Directeur O.W. op te -dragen van de onderwijzerswoning na afb van een gedeelte der woning noodig voor verbreeding van den weg, een plan te ontwerpen, dienstig als politiepost met hulpsecretarie. Tevens wordt van den verbouw een kostenberekening ingewacht. I Cc AANMERKINGEN. Mm ujvi. v/V nr raak V cLbjA*~-i' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ti cxo. - W w s 1 V cc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 210