3 1 S s k fL kf H ST^- V hi BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. R.L.v.d.Berg. Julianaplein 5 13-4-'51 J.A.Prinsen. Soest W.v.d.Heuvel Soest GedStaten Utrecht. m J.J.Meurs en J.Th.van Noesel. Soest Afd. Financiën ter gemeente secretarie. 16-4-51 14-3-'31 7-4-'31 20-4-31 KORTE INHOUD. wenscht gaarne te vernemen,indien C.van Logtensteijn Zwarteweg 1, een verklaring kan overleggen, als bedoeld in het schrijl ven van 24 Maart 1931, 1e Afd.No. 1694,of er alsnog bezwaren worden gemaakt tegen oi legging van het pad,loopende over zijn land tot vlak bij de spoorbaan,circa 80 a 100 M.verder. verzoekt hem te willen ontheffen van de verplichting tot het voeren van het secrei tariaat van den Brandraad, zulks in verbai met de door den Raad aangenomen reorgani satie vande Brandweer en de herziening va de Instructie voor den Brandraadwaardoor dit college opnieuw zal worden samenge steld, en voorts met het oog op de steeds toenemende werkzaamheden aan de 2e afdee ling ter secretarie. vraagt verlof voor verkoop van alcohol houdenden drank anderen dan sterken drank in de gelagkamer van het perceel Eeraweg (Kleine Melm) verzoeken wijziging verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden. verzoeken aan den Gemeenteraad geen voor stel te doen tot het toekennen van een maandelijksche toelage aan elk hunner in verband met de grootere verantwoordelijk' heid, die zij gedurende eenigen tijd dragen. biedt aan een ontwerp-raadsbesluit tot belegging van gelden. Besloten heffen v van het onder da heden en Voor de van d en zen de a besloten weigeren voldoet Het ontw vastgest Besloten stellen advies. Overeenk Eet ontw Vaststel D 3 C "O ^5 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 211