yrf'ijjLt Jl' BESLISSING. kan adressant te berichten dat wanneer ïrordt voldaan aan de voorwaarden vermeit in het schrijven van 24 Maart 1931 No. 1694/9 gericht aan C.van Logtensteijn, 'den Raad gunstig zal worden geadviseerd esloten wordt den heer Prinsen te ont heffen van de verplichting tot het voeren ivan het secretariaat van den Brandraad, onder dank voor de verrichte werkzaam heden en bewezen diensten. Noor de waarneming van het secretariaat wan d en Brandraad wordt thans aangewe zen de ambtenaar J.Elberse. besloten wordt het gevraagde verlof te weigeren, aangezien de localiteit niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. Het ontwerp weigeringsbesluit wordt vastgesteld. Besloten wordt het schrijven in handen t stellen van de Wetgevende Commissie om advies. Overeenkomstig het verzoek wordt beslote Bet ontwerp-besluit zal den Raad ter Vaststelling worden aangeboden. V' 1 l htjH- Jt y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 212