e e _g> o w6i. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. L/b3. Aanduiding van den afzender. Vereeniging "Een School m/d Bijbel te Soest. Voorzitter Vrij willige Brandweer vereeniging Soesterberg. L/ (ii. jAfd.Financiën ter gemeente-secreta rie. Inspecteur L.0. te Amersfoort. 17-4-31 19-4-31 17-4—51 Ged.Staten. Utrecht 14-4-*31 Afd. Fianciën ter gemeentesecreta rie Idem. J.B.Bijkstal 3 Soesterberg. 4_4_«31 verzoekt ingezonden gewijzigde bijlage, als bedoeld in art.73» 1e lid sub e te beschouwen als overgelegd bij de destijjj ingediende aanvrage ex art.72 der wet teil behoeve hedxaovs van den bouw eener U.L.Q.J school. Jesloten 1 jinstig 0 ontwe ontwer roedgekeu deelt mede, dat de vereeniging de be- Blpe gemeen staande regeling voor het onderhoud der Let de ge< materialen van het brandwezen wenscht te Hing word handhaven. adviseert den Raad ter vaststelling voorllDe ontwer te dragen een tweetal ontwerp-besluiten porden aa tot wijziging der gemeentebegrooting voorl^ 1930 en 1951, resp. genummerd 4e afdeeliaf Nos. 21/127 en 21/126. adviseert den heer J.B.van Borp te benoea| tot tijdelijk hoofd der o.l. school te Soesterberg. et ingan tijdelijk berg beno zendt een exemplaar van een bekendmaking! inzake overdracht verleende autobusver gunning van W.C.Tensen en J.C.Bruigom Jr. aan den eerstgenoemde, en noodigt B. en I uit eventueele beschouwingen omtrent het desbetreffend verzoek aan hun college kenbaar te maken. biedt aan een voorstel aan den Raad in verband met de financiëele gevolgen der reorganisatie van het brandwezen, alsmede een ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeentebegrooting 19 3 biedt aan een voorstel aan den Raad ver gezeld van een tweetal ontwerp-besluiten inzake belegging van gelden (hypotheek Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest verzoekt hem ontheffing te verleenen van art.59 der Algemeene Politie-verordeningi en hem alzoo toe te staan om bier, limons ispecteu enz. te mogen verkoopen op een terrein 85/4. den Verl.Postweg kadastraal bekend in jegen de et voors rerp den et voors iet ontwe «sloten verlee t) 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 213