7 V/? i /s/V bijlage, ib e te 3 destij^ sr wet ten ier U.L.Q, ïe be- roud der snscht te Ling voor ssluiten oting vooi 3 afdeelii te benoei dool te BESLISSING. Besloten word^S den Raad voor te stellen .gunstig op het verzoek te beschikken en liet ontwerp-besluit vast te stellen. De ontwerp voordracht aan den Raad wordt goedgekeurd De geraeentebegrooting 1951 zal zoo noodig net de gedane mededeeling in overeenstem ming worden gebracht. De ontwerp-besluiten zullen den Raad iforden aangeboden. iet ingang van 16 April 1951 wordt tot tijdelijk hoofd der o.l. school te Soester- berg benoemd J.B. van Dorp te Driebergen. endmaking obusver- ruigom Jr> gt Ben trent het ollege Raad in lgen der n, alsmede ng van de Raadver- besluiten potheek emeente eenen van rordening er, limona terrein ai kend in [et voorstel zal overeenkomstig het ont- rerp den Raad worden voorgedragen. (egen de overdracht bestaat geen bezwaar et voorstel zal den Raad overeenkomstig et ontwerp worden voorgedragen. esloten wordt de gevraagde ontheffing ;e verleenen conform het advies van den üspecteur van Politie dd. 21 April'51» 85/4. yil i/jJ! sji' Wjii. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. h' <v| Uj AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 214