7 7 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H^L\- Ie Afdeeling Secretarie. HlL- Gem. secretaris. J.Z.de Bruin. Soest g1-4-«31 H'J'i. Directeur O.W. k. Voorzitter KORTE INHOUD. Sectie E,no. 19.52* De Inspecteur van Politie adviseert bij schrijven dd. 21 April j.1. het verzoek in te willigen door te bepalen dat de desbetreffende toestemming zal gelden voi de zomermaanden, en wel van 1 Mei tot 15 September en te allenjtijde kan worden ingetrokken indien daarvoor termen aan wezig zijn. rapporteert dat het K.K.Armbestuur St. Petrus en Paulus ten onrechte, zij het d| ook te goeder trouw de gemeenteperceelei sectie D Nofè. 934 en D.No.678 verschillei de jaren als voormalig huurder dier gronden, aan derden in gebruik heeft geg« ven doch thans bereid is over de desbe- treffende jaren in de gemeentekas te storten 50,05, zijnde de vroeger betaa de huursommen. Besloten als achte: ieentereki ie+ R.K.A: oeken. vraagt namens J.van den Breemer Kerkpad alhier de toestemming zijn zuivelinrich- ting in afwachting der binnenkort te vei' leenen Hinderwetvergunning in gebruik te mogen nemen. verzoekt teruggave van Belasting op de Publieke Vermakelijkheden voor abusieve lijk achter-gehouden niet verkochte toe gangsbewijzen. vraagt door tusschenkomst van den Secre taris de beslissing van het college om trent den aanvang van de opmeting van den rijksweg voorzooveel betreft de voor rijwiel- en wandelpad noodige strook van 6 Meter gemeten uit den buitenkant der boomenrij brengt opnieuw ter tafel de circulaire der Vereeniging "Het Holland Huis" te Brusselwaarin wordt aangedrongen op ffle- dewerking tot het geven van doelmatige bekendheid aan de gemeente Soest door plaatsing van foto's der gemeente in de vitrine van gemeld huis.De kosten bedra gen het eerste jaar 15,= per foto. ndien bi, geene bedi Eoek wordi iesloten overeenkoi eur. Iesloten 1 ipdracht ^sloten en jaar arvoor 'erantwoo |ng Gron Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 215