T Jt W ^4 m leert bij i verzoek dat de gelden voi lei tot 15 m worden ■men aan- ;uur St. zij het ;perceelen '•erschillei dier heeft de desbê' :as te ?ger betaai r Kerkpad relinrich- irt te vei jebruik te ig op de abusieve- Dchte toe' len Secre Llege om- Lng van ft de voor strook van scant der rculaire nis" te gen op me- elmatige st door nte in de ten bedra' foto» Besloten wordt alsnog het bedrag ad 50 als achterstallige inkomsten in de ge- aeenterekening 193^ "te verantwoorden en iet R.K.Armbestuur tot betaling te ver zoeken. BESLISSING. ndien bij den Inspecteur van Politie ;eene bedenkingen bestaan kan het ver zoek worden ingewilligd. iesloten wordt tot restitutie van 1,81 overeenkomstig het advies van den contro 'eur. iesloten wordt aan den Directeur 0.?/. de ipdracht tot opmeting te verstrekken. ,05 «esloten wordt voorloopig voor den tijd Ivan een jaar twee foto's te doen plaatsen en Jaarvoor J0,= crediet te verleenen ,te Verantwoorden uit den post reclame/begroo Fing Grondbedrijf 1951 IA V =S!>. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. CL/j cülvL^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 216