1 JL ^M- V BESLISSING aanmerkingen. Ig van de inschrij. rkiezen si gehouden loting tusschen C.W.Veenen- tal en J.Willemse wordt het werk ge- Ttnd aan J.Willemse voor den ingesehe- Sr. prijs ad 90, tl GW enen van li Bouwveror- bouw aan ge verzoe' aarbij be> iden. Jf Besloten wordt de ontheffing te ver- Éeenen, wanneer de bouwondernemer zal hebben voldaan aan de navolgende voor waarden nader omschreven in het rapport van Bouw- en Woningtoezicht dd. 17 April 1951 No. 154/9 t.w. 1e.alle grond gelegen voor het bestaand perceel, alsmede alle grond gelegen voor het nieuw te bouwen perceel,zoo als dat op bijbehoorende situatie tekening is aangegeven, moet koste loos aan de gemeente onbezwaard in volle eigendom worden afgestaanzul lende de kosten van overdracht van dfen grond voor rekening der gemeente ko men. 2e.Voor bestrijding der aanlegkosten van het trottoir moet door den bouw ondernemer een som in de gemeentekas gestort worden groot 8 x 18,= of 144,=. vergunningen worden verleend en ge boekt onder de nrs. 2/1461/5551/554, 2/147 en 2/149. 1/ 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 218