.7- e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Directeur Openbare Werken s 51—12—50 No.25-15-6 Zendt een plan tot verbreeding van Kerkdwarsstraaten vraagt machtiging - bijaldien B. en W. zich met het plan kunnen vereenigen - om onderhandelingen te mogen voeren met de grondeigenaren irj zake afstand van grond. Directeur van Openbare Werken 7 Jan.J1 Zendt advies op het verzoek van C.J.W. Leertouwer e-a. om verbetering van het gedeelte Oude Grachtje vanaf den Klaar- waterweg tot de boerderij 1"-n den heer 1 Klooster - Cent raai Bureau voor Verificatie enz. den Haag 29 Dec.'JO Zendt rax^prt ter zake Kasopneming en 1 Controle administratie Woningbouwvereni ging StJoseph." L/ Centraal Bureau voor Verificatie enz. den Haag 29 Dec.150 Zendt rapport Kasopneming en Controle administratie Woningbouwvereeniging "Goed Wonen-". 2,1. F.M.Albarda Amersfstro9 Soesterberg. 18 Dec.JO Verzoekt als bestuurslid der vereenigiBj "Wijkverpleging Huis ter Heide e.o." ge meentelijk subsidie voor uitzending zwakke en T.B.C,kinderen hl Bestuur van het Bondshuis van den Nederl.Protestan ten Bond te Soes terberg. 21 Dec.'50 Deelt mede geene bezwaren te hebben te gen het tot wederopzeggens toe plaatsen van een rijwielbrancard in het "Bondshui hl. A.Koudijs Amers- foortschestr91 Soesterberg. 29 Dec.'^0 Deelt mede dat hij bereid is zich te b lasten met de bediening van een rijwiel brancard, doch hij zal eerst nog gaarne vernemen welke vergoeding daarvoor toe gekend wordt. bh. Directeur Open bare Werken Biedt ter behandeling aan eenige ver zoeker om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. t-4 V Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 21