75 ili b S e I -jS 4fls. h JV BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gemeente-secretari s Beekman, Soest NVPub liciteits- Gnderneming Rudolf lüosse. H.Gieters Girecteur O.'V. 23-4-'3l •4--31 Ingenieursbureau Dwars en Verwey K.van Klooster, 25-4-'31 namens Best.Onder^ Soester Veeverze kering 20-4-31 22-4-'31 No.61-2-3 21-4-'31 vraagt welke gedragslijn thans gevolgd moet:worden bij de verpachting van het jachtrecht op gemeentegronden. wenscht gaarne te vernemen of - en zoo welke voorschriften zijn in acht te neme bij het aanbrengen van zitplaatsen in de te bouwen lied.Herv.kerk a.d. Nieuwehoe*- straat. verzoekt een Algemeen Adresboek voor liej land voor Handel, Landbouw, Nijverheid ei Verkeer te mogen leveren, en een advertei tie in dit boeK te doen plaatsen. verzoekt werk bij de gemeente, zendt advies op het schrijven van Burge. meester en Wethouders dd. 13 April I93I inzake aansluiting van he£ perceel van J, Vloor aan de Molenstraat op de rioleerin, in den Nieuweweg. zendt declaratie voor berekening van b voor de Ncd.Herv.Kerk a.d. Nieuwerheek- straat. legt over de laatst vastgestelde rekenii der Onderlinge Soester Veeverzekering. jlBeslote] jachting («Beslote! Brandweei jich daal dm Insp< jfeeslotei jruik te ■Bealotei drijf de 20 ek van leslotei ^eggens net gerae aomstig recteur raooort Ho. 61/2/ gu nningH jaarli jk eerste nu van het 1 Jp.nuari eslotei en Vonin, |ig rapp '"elke |lan in nieursbu: eslote; zoeic den linge Ve siaie te pal ie j kt een pan f 10 lorden e pl'ormul »erp voo CJ D C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 221