/Ju/- J/aj A*- tyA Ac YK-AjA HA oJLs S gevolgd van het sk voor liei verheid ei en advertei en. van Burge> pril I93I ceel van J rioleerin ing van hij uwerheek- lde rekenii ekering. BESLISSING. -gesloten wordt voorloopig niet tot ver> [pachting van het jachtrecht te besluiten. ■Besloten wordt den Commandant van de 3randweer advies te vragen met veraoek aich daabij in verbinding te stellen met den Inspecteur van Politie. ■Besloten wordt tan de aanbieding geen ge> ttruik te maken. esloten wordt den Techn.Ambt b/h Gasbe^ da'ijf de aandacht te vestigen op het ver zoek van adressant. esloten wordt aan J.Floor tot wederop- zeggens toe te vergunnen zijn perceel op het gemeenteriool aan te sluiten overeen komstig de wijze aangegeven door den Di recteur 0.7. omschreven in al. 2 van het rauport van den Dir.O.7. dd. 22 April 19_( Sfo.61/2/3 en onder voorgaarde dat de ver-'1 gunninghouder of zijn rechtverkrijgende Jaarlijks f 0,25 recognitie betaald de eerste maal te voldoen voor de aanvang uten het werk en voorts ieder jaar op 2 Jp.nuari pesloten wordt aan den Opzichter van Bou' er; /oningtoezicht op te dragen in een ome dag rapport aan B. en 7. mede te deelen lp 'elke wijze het onderzoek van het bouv pian in handen is gegeven van het Inge nieursbureau. w- tan- ^iesloten wordt in afwijking van het ver zoek den Raad voor te stellen aan de Onde linge Veeverzekering een jaarlijksche sub siaie te verleenen gelijk aan 25% der be taalde jaarpremien door verzekering, tot- feit een te vormen reservefonds het bedrag tan f 1000.- zal hebben bereikt. Voorts gorden eenige voorwaarden gesteld nader ormuleerd in de hierbij behoorende ont !erP voordracht gericht aan den Raad. r- yjï 1^4. 343 1 '"u^L t /?o - en 200 ït te neme; tsen in de Leuwehoe/.- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 222