H3 'J s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. H&Y- Gr.H.Assink, hoofd agent pol. Soest H Pi)L.A.H. Visser Amsterdam Afdeeling Pinanci ter gemeente-se cretarie en Lfïïfr. Directeur O.W. [Inspecteur van Po- jlitie Soest (Opzichter Bouw- Woningtoezicht en 23-4-' 31 21-4-131 27-4-' 31 24-4-31 verzoekt in het door hem van de gemeente gBfeesloten T duurde perceel, gelegen aan de Beukenlaan Hen Direct* IJa een hetere of nieuwe pomp te willen doe^tgaan de i aanbrengen, aangezien de bestaande pomp ts-HnTeiding, taal versleten blijkt te zijn. zendt afschrift der kwitantie, gevraagd bil schrijven van 15 .April 1931» le afd.No.l/21 wegens voldoening legesgelden voor ëene aa| gevraagde bouwvergunning, ten bedrage van f 102,5° en deelt mede, dat de oorspronkelij afgegeven kwitantie in zijn bezit is. adviseert den Raad ter goedkeuring voor tel Iragen de rekening en verantwoording van de| iezondheidscomraissie voor Baarn c.a. over iet jaar 193°* zendt een plan met kostenberekeningen be-l treffende vernieuwing van verschillende we-| en in 1931* 3esloten nsterdam sn ad. f irergave v< Soaform h< brengt rapport uit, inzake den vervuilden,] toestand, waarin het woonwagenkampgelegen aan de Banningstraat verkeert en deelt te vens mede, dat de door een oarticulier aan] de Tempellaan, te Soesterberg geplaatste ijzeren vuilniskorf slechts zelden wordt ledigd. fis oordei slegd: le ver-bree< feckEringh fetzlaan - worden trnieuwini En afzond' et kosten" pn omtren (B^one wer' Provinc gesloten 1 Jt advies bor Openb, laar aanl l-oten den Di Iwoonwage te breng f!e. aan d berg te tot het -en vui tiging biedt ter behandelihg aan eenige verzoekentaDe vergu oin bouwvergunning, vergezeld van de noodiMeenkomsti, teekening en adviezen. Hoegd en /I50, 2/ CJ S 3 G CD Lf cT1 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 223