9 77 I BESLISSING. iineente gMgesloten wordt het advies in te winnen van :enlaan "Ben Directeur O.T. en te verzoeken te doen Hen (loe^tgaan de kosten van aansluiting op de wa^ pomp U-Berleiding. Besloten wordt adressant L.A.H.Visser te asterdam de vooloopig gestorte legeègel Jen ad. f 102,50 terug te betalen tegen [lofrergave van de afgegeven kwitantie. voor teBo:a^orm a<ivies wordt besloten, ig van de,| i. over IAls oordeel van de vergadering wordt vas" kelegd: le. dat voor algeheele vernieuwing jen verbreeding moeten worden aangewezen de feéekBringhstraat en Laanstraat; _2e dat de peetzlaan en de Molenstraat verbeterd zul len worden; 3e.dat omtrent de algeheele rernieuwing van de Soesterbergschestraat ben afzonderlijk plan zal worden opgemaak' let kostenberekening en getracht zal wor den omtrent de financiering van dit buiteh- ewone werk samenwerking te verkrijgen mep Provincie en het Rijk. gesloten wordt aangaande het bovenstaand^ advies in te winnen bij de Commissie 5or Openbare Verken. .laar aanleiding van het rapport wordt be- T-oten den Directeur O."/, op te dragen het [woonwagenkamp in een behoorlijke toestand te brengen; 2e. aan den Asch- en Vuilnisman te Soest^r- herg te verzoeken te willen medewerken tot het geregeld leeghalen van de ijze ren vuilniskorfen hieromtrent beves tiging te willen geven. verzoekenKDe vergunningen worden verleend, over- e noodige;(eenkomstig de besluiten hiernevens ge- foegd en geboekt onder de nrs.l/356» IA50, 2/151. 'IlSt. Cisj-el. L V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de 2aak is geregistreerd gewor den met vermelding 200 noodig van het volgnummer in het omslag. t AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 224