e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. R.K.Kerkbestuur Parochie SoestdijJc Voorzitter KORTE INHOUD. 3estuur Chr.Land en Tuinbouwschool Amersfoort P.P.Dijkman Soest Directeur 0."/. Gemeente-seci*etari Voorzitter vraagt zoowel in het belang der gemeente- in zijn belang vergunning tot het afgraven! van een gedeelte van den verbindingsw verlorenweg-Belvedëreweg ter vereenvoudi ging van het egaliseeren van het terrein bestemd voor Roomsch Katholieke begraaf pij brengt in behandeling de nog steeds onaf gedane schenking van grond aan den Dalweg door H.van Klooster, Steenhofstraat alhier] aangezien de Raad ijji zijn vergadering van 11 Hov.1929 tot aanhouding van cjle voordracl van B.en '7. heeft besloten met het oog op een te wijzigen verhavelingsolan ban het terrein aansluitende aan het grondcounlea Spoorstraat Hij stelt voor den heer K.C.van Nes te vei] zoeken zoo mogelijk voor gemeld terrein eet gedeeltelijk uitbreidingsplan te naken vboï uitloopende aan het definitieve plan van u itbreiding. vraagt eene subsidie uit de gemeentekas, fljaar en e« vraagt andermaal vergunning voor het vente:] van melk op Zondag. 2 April'31 doet nader voorstel voor verbreeding van B.Grothestraat in verband met een grondaf-j stand door H.Stara en de TfedfG.Stam. deelt mede namens den heer '7.7. Selderbeeïj alhier een declaratie te hebben ontvangen groot f 20,60 wegens assurantie van de in bruikleen gegeven schilderijen in het ravH huis en verzoekt het besluit deze assurantij voor rekening der gemeente te nemen, aangH zien dit met den heer Selderbeek voornoen^ mondeling is overeengekomen. deelt de vergadering mede dat hij namen College op 27 dezr de aangekondigde inoch ving voor levering van vaste planten voor 0.'". heeft geopend. Ingeschreven was door 5 leveranciers. De geheele voorraad kan ge verd worden door T.van de -Vissel alhier vo f 123»-• De laagste inschrijver J.lakeveH tel CJ Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 225