*1/-- J u V asjM Li/ BESLISSING. ;emeente j afgraven! tg s weg oj invoudi- ;errein igraafplJ sds onaf-! 1 Dalweg .t alhier! 'ing van jl voordracj i oog oo ran het Lcomoles les te ïejj irrein eea laken vnoj .an van besloten wordt de vergunning te verleerien loffiform het advies van den Directeur O.'7. overeenkomstig het voorstel van den Voor litter wordt "besloten. JBesloten wordt den raad voor te stellen [aan<le Vereeniging ingaande met den dag [der opening van de school jaarlijks een Jubsidie te verleenen groot f 15»- per [leerling met een minimum van f 100.- per- [jaar en een maximum van f 200.- per jaar. iet venteiJllesloten wordt de eenmaal genomen beslis ping tot weigering ter vergunning te hand kven. Ling van grondaf- j IIn verband met het resultaat van het on derhoud tussehen den Burgemeester en H. Itain,vastgelegd in een afzonderlijk rap port dd. 20 April 1931 T"'ordt besloten voo Tpopig een afwachtende houding aan te neiz ilderbeekiHBesloten wordt de assurantie ad f 20,6o ■oor rekening der gemeente te nemen an de pclaratie spoedig te voldoen. itgangen m de in het raadj assuranti ;naange* roornoeffll namen h®oedgevonden wordt dat de levering ooge- ;de insdnBagen wordt aan T. v.d.'Vissel alhier voor ;en voor 1-23.-. tas door Pe inschrijvingsbrieven berusten bij Ope id kan ge Jre 'Verken) .lhier vo Lakevell te fc- en. \A u) 5*1- sA Jc m itekis. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1^ OS. yl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 226