15 yj 6 ■lü cP BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'Wethouder van On derwij s Brandraad S1)Q Wethouder van Onder- wi j s Ged. Staten- hordt besl /an de in erslag op age gevoe 28 -/U'31 le afd.no. 1241/746 Soesterberg is blijkens zijn inschrijving niet tot volledige aflevering van de ge vraagde planten in staat. stelt na onderzoek voor den raad voor de benoeming van een onderwijzer aan de 0.1, school Beetzlaan voor te dragen: 1. E.Hofstee te Jelsum 2. L.M. Winkelman te Herwijnen 3. H.W.Böhe te Amsterdam. In de vergadering komen de nieuw benoemde lieden van den Brandraad met den toegewezen secretaris (de heer Sevenhuysen gaf kennis] van verhindering) De Voorzitter installeert de Brandraad me' een toepasselijk woord. rapporteert dat aan de O.L. school Beetzlaapfordt goed de waterketel der centrale verwarming is sprongen en dat hij onverwijld maatregelen] heeft getroffen voor vernieuwing der ketel] schikking Arbeid .Handel en Nijverheid dd^JjT-AJfrn 1931 no.542 G afd.Volksgeaoflalieid.waarbij aan het College_J^est^imiing wordt verleend] tot ov^r-s^hfïjving van de vergunning voor d-crfTclcinhandol 3 C 03 ~0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 227