Jy rjw BESLISSING. Besloten wordt den Directeur O.W. te lachtigen met de grondeigenaren omtrent rondafstand te onderhandelen en van hei erkregen resultaat rapprt uit te bren- en zoo mogelijk vergezeld van de af tand sverklaringen. Besloten wordt adressanten te berichten hat de in hun schrijven bedoelde zandwe een gemeenteweg is, waardoor het niet ^ogelijk is daarop eenige verharding aan e brengen. Wanneer de eigenaren var den <e% bereid zijn het eigendomsrecht aan 'e gemeente over te dragen en de weg op oldoende breedte wordt gebracht is het 'riollege bereid den Raad voorstellen te iOen eenige verharding aan te brengen. Besloten wordt het Bestuur der Woning- ouwvereeniging te wijzen op den grooten huurachterstand met verzoek ernstig aatregelen tetreffen ter beteugeling an dit euvel. Besloten wordt het advies van het Bu reau omschreven op blz. 4 van het rap- ort op te volgen en een dienovereen- comstig schrijven tichten tot het Be- istuur der Vereeniging. Besloten wordt den heer Albarda in ken is te stellen met de regelen terzake subsidie voor het uitzenden van kindereii onder mededeeling, dat te zijner tijd een aanvrage kan worden ingezonden. Er zal echter op gewezen moeten worden, dat de gemeente Soest uit den aard der zaak slechts subsidie verleent, wanneer het kinderen betreft wonende te Soesterberg Besloten wordt de rijwielbrancard te plaatsen in het Bondshuis van de Nederl rotestanten Bond te Soesterberg, en in verband daarmede met het Bestuur een overeenkomst aan te gaan. Besloten wordt a an adressant mede te deelen, dat het College bereid is voor de bediening van de rijwielbrancard J 1,50 per uur te vergoeden, hieronder begrepen het onderhoud (schoonhouden). Verzocht zal worden of adressant zich daarmede kan vereenigen waarna den over eenkomst kan worden opgemaakt en getee- kend. De vergunningen worden verleend over eenkomstig de besluiten, hiernevens als bijlagen gevoegd en geboekt in het des betreffende register onder de nrs. 2/l2{3 2/150; 2/151; 1/516. V a v/M is 6 V r l7 v/ln mur \A' Nbbs" i. V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERK1NGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 22