INSTALLATIE NIEUWE LEDEN VAN DEN ERA N DRAAD. In een daartoe gehouden vergadering van Burgemees ter en 'Wethouders, op DINSDAG 28 April 1931, des n.m.te 4-g- uur had ten gemeentehuize de installatie plaats der nieuwe leden van den Erandraad. Aanwezig waren het voltallige College van Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretaris, de heer J.G.A.Batenburg, de nieuw gekozen leden van den Brandraad, de heeren G.Lindt en M. Hornsveld alsmede de secretaris van den nieuwen Brand raad, de heer JElberse. Afwezig was het nieuwe lid van den Brandraad, de heer C.Se- venhuij sen. De voorzitter, de heer 'Er.G. Deketh dankt de beide aanwezi- ge leden voor hunne toezegging tot aanvaarding van het lid maatschap en zegt dat dit in den tegenwoordigen tijd geen sinecure is.Vervolgens zegt hij toe, dat de nieuwe door den Raad vastgestelde instructie v.d.Brandraad den leden zal worden toegezonden. Spreker zet dan uiteen de werking van den Brandraad, welke thans slechts is een adviseerend lichaam. De Brandraad kan echter ook ambtshalve met verzoeken bij B.en W. komen en preventief werken. Het College zal gaarne gebruik maken van zijn adviezen,aldus de Voorzitter en hoopt op een aangena me samenwerking te mogen rekenen. Ten slotte wil de Voorzitter den afgetreden Voorzitter van den Brandraad, den heer J.G.A.Batenburg nog met een enkel woord toespreken, voor hetgeen deze in zijn functie als zoo danig heeft gedaan in het belang der gemeenschap. De over stelpende -werkzaamheden ter secretarie nemen den gemeente secretaris geheel in beslag en hebben hem genoopt zijn ont slag te nemen als Voorzitter van den Brandraad. Spreker hoopt, dat de heer Batenburg in nauw contact moge blijven met den Brandraad, om zoodoende als het ware een trait-d,union van het College van B.en W. te zijn. Hij ver klaart hiermede de nieuwe leden van den Brandraad te hebben geins talleerd. De heer Lindt zegt, mede namens zijn collega den voorzitter dank voor diens toespraak en hoopt de gemeente, voor haar eigendommen en voor de veiligheid van haar bewoners zijn beste krachten te mogen geven. Nadat de heer Elberse het college van B.en W. heeft bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen, in verband met zijn aanwijzing tot secretaris van den nieuwen Brandraad, wordt overgegaan tot behandeling van het huishoudelijk gedeelte der vergadering van B.en W» Vermelding J:1. -i Aanduiding van het dossier waarin het sfnV of de is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 230