sM Lster van 21 Apri Ld, "/aarlj, lt verlee ming voo: k van nu Joha BESLISSING. ïebruik makende van de verleende toestem ming ""ordt besloten de vergunning van nu ■ilen J.Stalenhoef over te schrijven op tam van Joha M.Kamerbeek. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 234