NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noia_ van de der op Yr.r.jdag, den 1M... ei 19^1 Tegenwoordig de heeren: XxG.» Deketh.,Burgemeester A».End endi.jk... enA« J GKo en d e r swethouders Jv.A.Batenburg. Secretaris Afwezig de heer... De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen ktukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers S.&..Ltot en met XO£jvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, P:v.q. G.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 236