"7 ro r ro L S s c *o S-ül. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Bestuur der Mis- sienaaikring te Soestdijk. 1 Directeur O.W. Vereeniging "Soest Zuid" 20 April 51 Vereeniging "Een School m/d Bijbel te Soest. Gemeent ebe st uur van Amersfoort. Centraal Bureau voor Verificatie en Financieele Adviezen. s-Gravenhage 1 Mei '31 5 April'31 12 April31 21 April'31 27 April'31 verzoekt ontheffing van de verplichting tot betaling der belasting op publieke vermakelijkheden voor een uitvoering te geven op 10 en 12 Mei e.k.in 't Paroch; huis ten bate van de Missie. rapporteert dat door J.M.Bloklandtewei gesteld door het Burgerlijk Armbestuur bij den dienst Openbare Werkengeduren de een 5-tal dagen 60 rozenstruiken zi ontvreemd, waarvan door de politie pro- ces-^verbaal is opgemaakt. verzoekt plaatsing van een muziektent i het Zuidelijk gedeelte van Soest. Besloten -q verlei Besloten ten voor dit beslu stuur ter vraagt een bedrag van 38O voor ento le posten ,toe te staan in verband met het feit, dat de aanneemsom voor de vei bouwing van de school te Hees 440,40 beneden de raming is gebleven. kunnen met schrijven van Burgemeester e Wethouders dd21 Maart 1931 Ie afd.no 1655 inzakejtoelating van leerlingen op openbare scholen te Amersfoort accoord gaan. zendt rapport van de op 14 April 193^ plaats gehad hebbende kasopname van der Gemeenteontvanger Jian het B doelen, d Scest Zui op te ric dat deel ten te dc Dit beslu teur O.W. tent op t de Parkls Conform i tan Onder •taan het het Schoc het onder worden ai Besloten werpen en Botificat <y 3 CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 237