'fao'-l4s. plicht in» publieke" oering t» t Paroch: andtewe: mbe stuur .,geduren- uiken zi .itie pro- iektent st voor enke rband met >or de vei 440,40 ^meester ,1e afd.ai Lingen op i accoord ril 19J1 ne van dei BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde ontheffing e yerleenen. Besloten wordt J.M.Blokland uit te slui ten voor alle arbeid bij de gemeente en dit besluit aan het Burgerlijk Armbe stuur ter kennis te brengen. |jer; het Bestuur der Vereeniging mede te deelen, dat het voornemen bestaat in Soest Zuid de verplaatsbare muziektent op te richten, teneinde eenige malen in dat deel der gemeente openbare concer ten te doen geven. Dit besluit mededeelen aan den Direc teur Q.W.met opdracht de verplaatsbare tent op te slaan in het plantsoen aan de Parklaan. Conform het voorstel van den Wethouder tan Onderwijs wordt besloten toe te staan het maken van twee podiums en aan het Schoolbestuur mede te deelen,dat het onder 1 en 5 bedoelde opnieuw moet worden aangevraagd. Besloten wordt eene regeling te ont werpen en te doen vaststellen. Notificatie. J J4(P V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. (p

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 238