>L s a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Hf- 1$. N.V. Fabriek voor Wagenbouw v.h. J. Geesink en Zonen Soester Melkslij- ters-Vereeniging ^Eendracht" te Soest W.H.J.Kuijken te Soest. Voorzitter 9 Jan.'^1 6 J an31 20 Nov.30 s~o. s-i. n. bO. Directeur Openba re Werken Voorzitter Gezondheidscommis-22 Dec.'30 sie Baarn 24 Dec. 3C- O-.P.N.Blom Lage Vuursche 1e afdêeling 19 Dec.30 10 Jan.31 Zendt prijsopgaaf voor de levering van een driewieler, voorzien van een brancard Verzoekt in de Algemeene Politie-veror- dening bepalingen op te nemen met betrek king tot het verbod van venten van melk op Zondag. Vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een atelier voor vervaardiging van drukvormen en schablone in het perceel Smitsweg 4, kadastraal be kend gem.Soest, in sectie G no-3472. Gaat over tot het houden der openbare aanbesteding van het maken van een bestraf tir.g met wederzijdsehe trottoirs, riooleef ring enz. aan de Soesterbergschestraat een en ander volgens bestek no.1 van 19;1 Rapporteert naar aanleiding van een schrijven van J.Iseger alhier verzoekende voor zijn perceel aan de Koninginnalaan overeenkomstig toezegging een hekwerk te plaatsen. Brengt ter tafel de lijst van consenten:' voor het gebruik van Heide en Zandgronden Zendt advies omtrent een voorgestelde wij ziging van art.14 sub 7 der Bouwverorde ning. (Gesloten bebouwing ged.Soester bergschestraat Wenscht een gedeelte van de aan de ge meente Soest toebehoorende Soesterheide zich bevindende tusschen de spoorbaan en het gedeelte zijner eigendommen kad. be kend als perceel 191 Sectie A te koopen. Openbare Leeszaal te Amersfoort vraagt voor haar correspondentschap te Soester- berg gebruik te mogen maken van een lo kaal van de o.l.school te Soesterberg. 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 23