E E 5"k). BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.Starink de Bilt. TIL Bestuur Nutsdep. Soe st S'lx. G.Middelman. Soest. Afd.Financiën, ter Gemeentese cretarie. riH. Directeur van den Gem.Keurings dienst voor vee en vleesch. ti s K.V.van Melle's confectionery Works Apeldoorn. 29-4- 2 - 5-51 1 - 5-'31 25- 4- '31 16- 4- '31 zendt in een verklaring, houdende mede. deeling dat hij accoord gaat met het voorloopige schetsontwerp, ingezonden door de Prov.Welstandscommissieinzake zijn plan tot den bouw van een blok van 8 heerenhuizen, op een terrein,gelegen aan de Burg.Grothestraat en verzoekt te voorloopige vergunning te willen verlee nen tot voortzetting der werkzaamheden aan genoemden bouw, zulks in afwachtinj der te verleenen bouwvergunning. verzoekt ontheffing van de verplichting tot betaling van belasting publieke vei) makelijkheid bij het geven van een uit voering ten bate van het "jeugdwerk". .Besloten v herinnerer -in de verg Mei j 1 t Beden zouc lifte van toegezegde a.s. niet college as jcnverbidde e onthefj doet afstand van verlof voor verkoop vi alcoholhoudenden drank anderen dan stei ken drank voor het perceel Birkstraat no.T7, verleend bij besluit van 6 Janus: 1951no. 1716. adviseert den Raad ter goedkeuring voor te dragen de rekening 19j$0 van het in deze gemeente gevestigde Burgerlijk Am bestuur. deelt mede, dat de opzichter-keurmeestei de ernstigste candidaat is voor een be trekking te Dordrecht en stelt, prijs- stellende op het behoud van dezen anbte naar voor deze gemeente, voor het maxi mum van het aan dien rang in deze geaee te verbonden salaris te verhoogen. Het bij b< iri 1931, leende ve: Overeenkor In antwoo: bericht d; kan vinder verzoekt vergunning tot plaatsing van ei Besloten 1 hangende automaat, dienende voor den ve|orozeggens koop van vruchten en dropsrollen,aan h* perceel van den heer J.Mets aan de van Weedestraat De Directeur van O.W. deelt bij rap port van 3° April j .l.nr.37-11-2 mede, dat z.i.tegen het aanbrengen van deze automaat geene bezwaren zijn. 3 C co O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 243