de mede- met het zonden inzah blok van gelegen zoekt ha n verlee amheden wacht ing 'lichting .ieke vei een uit werk BESLISSING. .Besloten wordt denbouwondernemer te herinneren aan zijn toezegging, gedaan in de vergadering van B. en Yf.dd. 28 Mei j«l*, dat de nieuwe teekeningen -heden zouden geleverd worden voor af gifte van de bouwvergunning.Wanneer de toegezegde teekeningen Vrijdag 8 Mei a.s. niet in de vergadering van het college aanwezig zijn, wordt het werk 'onverbiddelijk Maandag a.s. stop gezet. ontheffing wordt verleend. rkoop dan stei straat 6 Januai ing voor het in lijk Ar» urmeestei een be- prijs- en ambte et maxi- ze genei en. Eet bij besluit van B. en W. dd. 6 Janu ari 1931» no.1716 aan G.Middelman ver leende verlof wordt ingetrokken. Overeenkomstig het advies wordt besloten. in antwoord op het schrijven zal worden bericht dat het College geen vrijheid kan vinden op het voorstel in te gaan. ng van «Besloten wordt de vergunning tot weder- r den v«Ipzeggens te verleenen. n,aan KB de var. P bij rap- 2 mede, n deze B-u /f/J oyZj'jozéLf Uj na Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. VI AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 244