S E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. f 14. 5*1 Aanduiding van den afzender. Opzichter Bouw-en Woningtoezicht N.V.P.U.E.M. Utrecht 8-4 -'51 .Leeuwenkamp Dorresteinweg Soest 22 19-4-'51 Directeur O.W. iTLo 1 -4-'31 Idem. 1 -5-31 zendt eenige verzoeken om bouwvergunning met de daarbij behoorende teekeningen er bescheiden. verzoekt op de aan de gemeente Soest in eigendom toebehoorende perceelen,sectie A,Hrs2041 ,2009,1614, B.no.519,H.nr.500l 5002, en C.nr.1427, een zakelijk recht ti vestigen ten behoeve van de door de H.Y, voorgenomen werken tot het leggen van eet ondergrondschen hoogspanningskabel in den Lange Brinkweg,Eemweg,Rijksstraatweg en Soesterbergschestraat Tevens wordt een publiekrechtelijke ven gunning gevraagd. De Directeur van O.W.adviseert bij rap port dd. 30 April 1951 ,Doss.30-6-2 gun stig met inachtneming van enkele voor waarden. verzoekt zoodanige maatregelen te nemen dat zijn huisperceel gevrijwaard blijft van den afvoer van hemel- en leidingwater De Directeur van O.W. adviseert bij rap port dd. 28 April 1951,Doss31-1-2 ter plaatse eenige verbeteringen aan te bren gen door het maken van een goot voor den afvoer van het water, waarvan de kosten worden begroot op 115,=. vraagt machtiging om den Boekhouder voor O.W. opdracht te verleenen tot het orde nen van het archief tegen een vergoeding in de avonduren. stelt voor: a_ aan den tijd. opzichter G.van Heijst vanaf 1 Pebr.1931 een rijwieltoelage, gerekend tegen 30,= per jaar te ver leenen en b_ C.van Heijst, voornoemd als buitengewoa gemeenteveldwachter te doen beëedigen- Bij schrijven dd. 1 Mei 1921 deelt de Con- missie van 0V/mede zich met het sub a genoemd voorstel te kunnen vereenigen. |e vergunn boekt onde: 2/155» jet verzoe. wordt gewe Aan den Ra. zakelijk r kabel te v besluit en in ontwerp Besloten w machtigen een bevrec Voor te ve een credie 75,= 1 "onderhouc Op voorste! sare Werkei van den Di; Indeling reeds een treffen. ajïen aanz den Raad opzichte stellen Per jaar „1951. omtrent sloten d Politie komst te 'aanstell gewoon g 4J 3 C CP Dagteekening en volgnummer KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 245