jr <Jr ml BESLISSING. |e vergunningen worden verleend en ge boekt onder de nrs. l/j59, 2/152 en 2/155» Het verzoek van L.P.van Dooremaalen wordt geweigerd (Nr.1/285* Aan den Raad zal worden voorgesteld het zakelijk recht voor het leggen van den kabel te verleenen overeenkomstig het besluit en de voorwaarden hiernevens ir. ontwerp goedgekeurd. Besloten wordt den Directeur O.W. te machtigen in overleg met G.Leeuwenkamp een bevredigende oplossing te treffen. Voor te verrichten werkzaamheden wordt een crediet toegestaan tot maximum 75,= te bestrijden uit den post "onderhoud wegen" begrooting 1951» Op voorstel van den Wethouder van Open bare Werken wordt besloten het verzoek van den Directeur O.W. niet meer in be handeling te nemen, aangezien met dezen reeds een voorloopige regeling is ge troffen. fen aanzien van punt a_ wordt besloten den Raad het voorstel te doen de tijd. ■opzichter C.van Heijst in het genot te ■stellen van 50rijwielvergoeding ■Per jaar,te rekenen vanaf 1 Februari 1951 - omtrent het voorstel sub b_ wordt be goten den Burgemeester als hoofd der tolitie te verzoeken zijn tusschen- komst te willen verleenen voor het aanstellen van C.van Heijst tot buiten gewoon gemeenteveldwachter. Vermelding indien van hei- uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. MjHL' AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 246