BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. a> "o 511. 5U. 51!) Aanduiding van den afzender. T.A.H.Vellekamp. Soest Ant.Westerveld Soest H.Hornsveld 511 L.C.de Bruin. Amersfoort 515" Wethouder Onder wijs. 30-4-«51 23-4-31 l-5-'3i Directeur P.U.E.li. 4—5— 31 14-4-'31 KORTE INHOUD. deelt mede, dat het stalgebouw,gelegen ter zijn woonhuis niet te huur is. vraagt in gebruik te mogen ontvangen eenige gereedschappen voor het grondwerk ten behoeve van de aan te leggen R.K.Be-l graafplaats aan den Kostverlorenweg. De Directeur O.W.adviseert bij rapport dd. 1 Mei 1931» nr.30-7-4 de benoodigde gereedschappen in bruikleen af te staan, die door den Dienst Openbare Werken ge mist kunnen worden, en wel onder de vooi| waarden, in het rapport genoemd. jverzoekt hem ontslag te verleenen als I brandmeester bij de Vrijwillige Brandweei| vereeniging, zulks in verband met zijne benoeming tot lid van den Brandraad. vraagt verlof voor den verkoop van alco holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor de benedenvoorlocaliteit van het perceel Rademakerstr.6. rapporteert dat het bestuur der St.Boni- faciusschool genoegen neemt met een tij delijk uitstel van betaling van de aange-j vraagde 30 voor aanschaffing van een Indische Collectie. verzoekt 14 straatverlichtingsarmen aam Besloten w slag te ve Dit beslui het Bestuu Brandweer Het verlof hiernevens Van het re kennis gei ïordt besli Birkstraat te vervangen door overhangende^®^ stellen. lampen. Kosten 192,= 3 C Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 247